Dokumentace pro územní rozhodnutí

A – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí– zpracovává se v případě, když před vlastním stavebním řízením (ohláškou resp. stavebním povolením) musí proběhnout územní řízení, na jejímž základě bude povoleno umístění stavby. Rozsah a obsah dokumentace se může měnit podle druhu územního rozhodnutí (nutno upřesnit s příslušným stavebním úřadem). V textové části dokumentace je popsána charakteristika území, pozemku, charakteristika a orientační údaje a popis stavby. Výkresová část obsahuje mj. půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy a řezy, situaci s napojením na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě. Dokumentace splňuje obsahové náležitosti dokumentace k žádostem o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí o umístění stavby, resp. o územně plánovací informaci, které stanovuje zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

B – v případě územního souhlasu (ÚS), jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.