Dokumentace pro stavební povolení

– rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb

A – projektová dokumentace pro stavby uvedené v § 104, odst.2 a) až d) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení - V dnešní praxi se tato dokumentace často používá u staveb rodinných domů i jako dokumentace pro provedení stavby. V tomto případě se dokumentace doporučuje doplnit o potřebné detaily, výpisy výrobků a na přání stavebníka o výkaz výměr a orientační rozpočet stavby. Podrobné řešení detailů je v kompetenci stavby.
Cíl! – Dokumentace, na jejímž základě bude vydáno povolení ke stavbě. Může být posledním stupněm dokumentace. Pouze ve zvláštních případech může stavební úřad zadat vyhotovení prováděcí dokumentace.
Obsah!– Projekt  obsahuje veškeré technické a konstrukční části stavby. Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situace stavby, Dokladová část, Zásady organizace výstavby a Dokumentace stavby vč. projektů profesí .Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, konstrukcí a fasád jsou zpracovány v měřítku 1:50. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

 Pro zpracování projektu DSP jsou nutné tyto podklady:

  1. zaměření pozemku – výškopis a polohopis
  2. informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
  3. územní plán dané lokality – regulativa
  4. místa připojení na inženýrské sítě
  5. výsledek měření radonu
  6. představa umístění domu na pozemku
  7. polohu domů na sousedních pozemcích
  8. způsob likvidace dešťové vody
  9. vedení všech inženýrských sítí: vodovod, kanalizace(splašková i dešťová, elektro,O2, plyn, elektronické kabely, vojenská zpráva, závlahy, atd.

Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu Vám upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho rodinného domu.

Průkaz energetické náročnosti budovy! - Od 1.1 2009 musí mít každá nová budova nebo budova, která je rekonstruovaná a jejíž celková podlahová plocha je větší než1000 m2 průkaz energetické náročnosti budovy (slouží jako příloha k ohlášení stavby nebo žádosti o stavební povolení). Energetickou náročnost budovy lze významně ovlivnit především v samotném návrhu stavby. Součástí našich návrhů je optimalizace dvourozměrného šíření tepla v kritických detailech stavby.

B – projektová dokumentace pro stavby uvedené v § 104, odst.2 e) až i) a situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravu.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.