Projektová dokumentace pro provádění stavby

– rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Dokumentace pro provádění stavby – zpracovává se na základě územního rozhodnutí nebo dle přání stavebníka. Dokumentace pro provedení stavby je nejobsáhlejší a nejpodrobnější stupeň dokumentace, která je v průběhu projektu vypracována. Zhotovitel má přesně předepsáno jak stavbu provádět, všechny detaily a materiály jsou specifikované.

Dokumentace pro provedení stavby! – Obsahuje detailní dořešení napojení vybraných částí /sokl, okapový chodník atd./ a výkazy výměr /objekt lze precizně nacenit/.
Cíl! – Dokumentace je hlavně určena pro vlastní stavbu /nepodává se na úřad/. Zpřesňuje celkové kalkulace a rozpočty. Slouží jako podklad pro zpracování celkového výkazu výměr. Dokumentace je vhodná pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
Obsah! – Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, konstrukcí a fasád  jsou zpracovány v měřítku 1:50  vybrané detaily jsou řešeny ve vhodných měřítkách např. 1:5 nebo 1:10. /všechny výkresy jsou doplněny o konkretní výkazy výměr a označení všech  částí stavby /specifikace oken a dveří, klempířských výrobků, překladů atd./.  Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska /průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technické zprávy jednotlivých částí profesí.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.