Projekce staveb

Předprojektová příprava:

 1. Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby
 2. Objasnění rozsahu činnosti s objednatelem
 3. Vypracování architektonických a objemových studií (ST)
 4. Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, radonový apod.)
 5. Zajištění vyjádření všech správců inženýrských sítí
 6. Odhad investičních nákladů

Projektová příprava:

 1. Územní řízení
  1. Vypracování dokumentace k územnímu řízení (DUR)
  2. Projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
  3. Vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
 2. Stavební řízení
  1. Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení nebo stavební povolení (DSP)
  2. Koordinace projektu Hlavním projektantem
  3. Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení nebo stavebního povolení
  4. Vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení, nebo jiný typ schválení (tzv. sdělení stavebního úřadu) a zajištění stavebního povolení
 3. Prováděcí dokumentace
  1. Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
  2. Vypracování stavebně-technických specifikací k DPS
  3. Zapracování podmínek ze stavebního povolení do DPS
  4. Koordinace projektu Hlavním projektantem
 4. Tendrová dokumentace
  1. Zpracování tendrová/zadávací dokumentace
  2. Vypracování seznamu prací a dodávek
  3. Vypracování podkladů pro výběrová řízení
  4. Vyhodnocení výběrového řízení
 5. Autorský dozor a  technický dozor investora
  1. Výkon občasného autorského dozoru (AD) dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
  2. Výkon technického dozoru stavebníka (TDI) dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
 6. Dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
  1. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  2. Zabezpečení změn potřebných povolení
  3. Zabezpečení předání stavby včetně zajištění kolaudačního souhlasu/rozhodnutí
  4. Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.