Energetický audit

Energetický audit je prověřením energetického hospodářství a budov z hlediska efektivního využívání energie a nákladů na jejich provoz.

Je to soubor činností, které provádí energetický auditor za účelem vypracování informačního dokumentu o stavu budovy, způsobu využívání energie a hospodaření s energií v budovách a energetickém hospodářství.

Povinnost podrobit se energetickému auditu je zavedena zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a obsah energetických auditů stanovuje vyhláška 213/2001 Sb., o podrobnostech provádění energetických auditů, a to jak pro podnikatelské subjekty v průmyslu, tak pro provozovatele budov.

Energetický audit současně zahrnuje návrh opatření, které je potřeba učinit k dosažení energetických úspor.

OBSAH ENERGETICKÉHO AUDITU

 • Dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb., musí energetický audit obsahovat:
 • zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství,
 • výši technicky dosažitelných energetických úspor,
 • návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení,
 • posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení,
 • závěrečný posudek energetického auditora.

CÍL ENERGETICKÉHO AUDITU

 • Cílem energetického auditu je zhodnocení současného stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

POVINNOST ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU

 • Energetický audit má za povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb.
 • každá fyzická nebo právnická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci  programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW
 • organizační složka státu, organizační složka kraje a obcí a příspěvková organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanovena vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 1500 GJ
 • fyzická a právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhláškou č. 213/2001 Sb., tj. 35000 GJ
 • hodnota, od níž vzniká pro fyzické nebo právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií, je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby.
 • Povinnost zpracovat energetický audit má také každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Energetický audit je požadovanou přílohou k této žádosti. Energetický audit je také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

Panely

panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.